70 % av dem som suttit i fängelse återfaller i brott*
För oss som vill se en förändring innebär det en utmaning.
Regeringen har gett Kriminalvården i uppdrag att samverka med Arbetsförmedlingen, Kronofogden, Försäkringskassan, kommunernas socialtjänster, vården och aktörer i civilsamhället för att minska återfallen i brott;
“Samverkan är central, inte minst i det viktiga skede då anstalts-klienter står inför frigivning och ska återvända ut i samhället.”
Det handlar också om att kunna försörja sig genom arbete, vara fri från missbruk, ha egen bostad, ha en utbildning och få tillgång till adekvat psykiatrisk vård. Insatser på dessa områden har visat sig ha positiva effekter.”
*Riksrevisionens rapport RiR 2015:4 Återfall i brott – hur kan samhällets resurser användas bättre? s.9.

Rivstart bygger både hus och människor
Många som genomgår behandling i fängelse eller på ett behandlingshem, upplever att de kommer tillbaka ut till ett liv som är väldigt likt det liv de lämnade. Med Rivstartsmodellen; arbetsträning – stödboende – aktiv fritid, vill vi möta individens behov av rätt förutsättningar för att skapa långsiktig självständighet och ökad anställningsbarhet. Det unika med Rivstarts koncept är att deltagaren direkt kommer in i arbetsträning, på en ny ort, med en ny gemenskap – något som kan vara avgörande för att lyckas bygga en helt ny livsstil utan droger och kriminalitet. 

Behöver din klient en rivstart?
Vår målgrupp är män från 25 år som  

 • avtjänat sitt fängelsestraff
 • frigivits från fängelse inom 12 månader
  (ger tillträde till jobb- och utvecklingsgarantin)
 • har en drogrelaterad kriminalitet
 • står långt från arbetsmarknaden
 • har en stark vilja till att förändra sitt liv
 • är redo för praktik eller arbetsträning
 • är i fysisk form för byggarbete
 • kommer från hela landet, utom vårt närområde Värmland 

Förkunskaper inom bygg är inget krav. Det avgörande är att personen uttrycker en egen vilja till förändring och en drivkraft att lära sig nytt.

Rivstarts arbetsintegrerande sociala verksamhet startades upp som ett EU-projekt 2017-2019. Tack vare stödet och ett framgångsrikt projekt har vi förankrat Rivstartsmodellen och skapat nätverk där vi samarbetar med kriminalvården, socialtjänsten och arbetsförmedlingen i flera kommuner.
Fråga oss gärna efter referenser från dina kollegor. 

Tillsammans skapar vi en ärlig chans

Rivstart är ett ASF (arbetsintegrerande socialt företag) som tar emot ansökningar där urvalsprocessen görs med omsorg. Vi är alltså inte ett behandlingshem eller ett halvvägshus som direkt tar emot en placering. Ingen behandling i traditionell mening utförs heller. Istället upprättas en individuell handlingsplan där vi genom Rivstartsmodellen ger deltagaren anpassat stöd och träning i att 

 • arbeta och lära nytt
 • bo i och ta ansvar för ett gemensamt boende
 • upprätthålla nykterhet
 • Identifiera vårdbehov
 • hantera myndighetskontakter
 • ta hand om privatekonomin
 • skapa hälsosamma strukturer och rutiner i vardagen
 • medvetandegöra och kommunicera behov och känslor
 • förändra tanke- och beteendemönster – göra bra val
 • göra nyorientering av delmål och framtidsdrömmar
 • bygga ett nytt socialt nätverk 
 • ta egna initiativ till aktiv fritid i nyktra samanhang

Kostnader och period

Arbetsförmedlingen kan bevilja en merkostnadsersättning för arbetshandledingen. Ersättningen varierar beroende av individens behov och täcker en liten del av kostnaden.
Socialtjänsten betalar för en placering med stödboende och ADL-träning.
Beslut tas för 6 månaders placering med praktik eller arbetsträning för att deltagaren ska få en kontinuitet och trygghet i processen. Deltagaren får under perioden en ersättning genom Arbetsförmedlingen om han är inskriven i program hos Af.

En placering hos Rivstart innefattar;

 • Kartläggning och upprättande av handlingsplan utifrån uppdragsplan
 • Personligt stöd/coachning under arbetstiden av arbetslaget som har egna erfarenheter
 • Möjlighet till kontinuerligt samtalsstöd med extern drogterapeut
 • Regelbundna drogtester 
 • Boendestöd;
  • Möjligheter till Individuellt anpassat stöd och handledning för att etablera och förstärka resurser i ADL;
  • Uppföljning av eventuella vårdbehov, som t ex tandvård och NPF-utredning
  • Rutiner i boendet, personlig hygien, matinköp, matlagning, tvätt och städning
  • Rutiner kring hantering av privatekonomin som månadsbudget och hantering av skulder
  • Handledning i kontakter med myndigheter och verksamheter som rör personens privata behov och utveckling. T ex skuldsanering, körkortstillstånd, underlag för framtida lönebidragsanställning etc
 • Handledning för en aktiv fritid, både på egen hand och anordnade aktiviteter i grupp
 • Uppföljning och rapportering av uppdragsplan

Du och din klient är välkommen med en ansökan från hela landet, utom vårt eget närområde Värmland. Vi tar gärna emot studiebesök.
Kontakta oss direkt för mer information.

Rivstarts arbetsintegrerande sociala verksamhet startades upp som ett EU-projekt 2017-2019. Tack vare stödet och ett framgångsrikt projekt har vi förankrat Rivstartsmodellen och skapat nätverk där vi samarbetar med kriminalvården/frivården, socialtjänsten och arbetsförmedlingen i flera kommuner.
Fråga oss gärna efter referenser från dina kollegor. 

Du kan läsa mer i våra digitala foldrar – en för handläggare och en för klienter. Eller beställ tryckta foldrar till dina kollegor och klienter.